احــساس نوشت یه خانم وکیل جوان ....!

دیوانه ات میکنند مسئله هایی که در ذهنت به جای اینکه حل شده باشند ، ته نشین شده اند !!!

من باشم و تو باشی و یک دنیا آرامش..!!!


گاهی دلم یک جای دنج میخواهد...!!جایی شبیه حرمت... بنشینم!زل بزنم به گنبدت...!!من باشم و بغض هایی نشکسته...!!تو باشی و یک دنیا آرامش..!!!http://dl2.karballa.ir/images/imagess/images5/zarei_abalfazllel_abbas%5Bkarballa.jpg


[ شنبه 2 شهریور1392 ] [ 23:28 ] [ دختر متولد مهر ]

[ ]